Mittetulundusühingu Pereabikeskus põhikiriI ÜLDSÄTTED

1.1
Mittetulundusühing Pereabikeskus (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Pärnu maakond.

1.2
Ühingu eesmärgiks on sotsiaalteenuste osutamine ja arendamine peredele ning üksikindiviididele. Väärkohtlemise ja perevägivalla ennetamine, lastele, peredele ning täiskasvanutele nende eale ning seisundile vastavate teenuste pakkumine ning nende koolitamine.
Selle saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 lapsehoiuteenus ja tugiisikuteenus;
1.2.2 perekonnas hooldamise koordineerimine, laste suunamine hooldusperedesse;
1.2.3 sotsiaalpedagoogiline nõustamine;
1.2.4 teeb koostööd riigi ja omavalitsuse organitega ning teiste ühingutega;
1.2.5 laagrite ja vaba aja tegevuste sisustamine.

1.3 Oma tegevuses lähtub ühing Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ning muudest sellekohastest õigusaktidest.

1.4
Mittetulundusühing Pereabikeskus on juriidiline isik mille nimi on kaitstud, millel on oma sümboolika ja pangaarve.

1.5
Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1
Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2
Ühingu liikmete õigused ja kohustused sätestatakse seadustes ja käesolevas põhikirjas.

2.3
Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
2.4.3 eksib ühingu põhikirjas sätestatu vastu.

2.5
Ühingu liikmel on õigus:
2.5.1 võtta osa ühingu tööst ja üritustest;
2.5.2 võtta osa ühingu liikmete üldkoosolekust;
2.5.3 valida ja olla valitud ühenduse juhatusse ja ühenduse muudesse organitesse;
2.5.4 kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet
ühingu tegevuse kohta;
2.5.5 teha ettepanekuid ühenduse tegevuse korraldamise kohta;
2.5.6 kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda 14-päevase etteteatamistähtajaga.

2.6 Ühingu liige on kohustatud:
2.6.1 järgima ühingu põhikirja nõudeid ja täitma ühingu juhatuse ja ühenduse muude
organite otsuseid;

2.6.2 hoidma ja kaitsma ühenduse head mainet ning seisma ühenduse eesmärkide eest;
2.6.3 tagama klientide andmete konfidentsiaalsuse.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu
liikmed. Igal liikmel on üks hääl.

3.2
Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse Eesti
Vabariigis kehtivatest seadusest.

3.3
Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kahenädalase kirjaliku etteteatamisega vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas.

3.4
Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3
häälteenamust.

3.5
Üldkoosoleku pädevuses on muuhulgas:
3.5.1 põhikirja muudatuste tegemine;
3.5.2 majandusaasta aruande kinnitamine;
3.5.3 juhatuse liikmete määramine;
3.5.4 ühingu varade kasutamise ja haldamise korra kinnitamine;
3.5.5 ühingu liikmeks arvamise ja ühingust välja-arvamise otsuse lõplik kinnitamine.

3.6
Ühingu juhatus omab õigust:
3.6.1 koostada ühingu eelarve ja tegevusplaan;
3.6.2 koostada ühingu aastaaruanne ja esitada see kinnitamiseks üldkoosolekule;
3.6.3 kasutada, käsutada ja hallata vastavalt seadusele ning põhikirjale ühingu vara;
3.6.4 esindada või vajadusel volitada ühingu juhatuse liiget või liikmeid esindama suhetes riigi, omavalitsuste või omavalitsuste organitega;
3.6.5 otsustada kõiki strateegia, planeerimise ja juhtimisega seotud küsimusi, mis pole
seaduse või põhikirja alusel määratud üldkoosoleku pädevusse.


IV LÕPPSÄTTED

4.1 Ühingu likvideerimine toimub vastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatud
korrale üldkoosoleku otsusel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmetest.

4.2
Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud
vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud
ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.